طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
0

تیان چیست و چه کاربردی دارد

تیان چیست و چه کاربردی دارد

طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
نقاشی روی پارچه با شابلون

تیان canting _ Tjanting

مواد مخصوص برای طراحی روی پارچه با پارافین تیان نامیده میشود و عبارت است از یک مخزن فلزی که برای نگهداری پارافین استفاده میشود و یک لوله باریک که پارافین را به سطح پارچه می رساند.
جنس مخزن و لوله عمدتا از مس یا الومینیوم است که به یک دسته چوبی وصل میشود و برای پرهیز از لرزش قلم در دست سطح دسته چوبی را خراش می دهند یا چند ضلعی می سازند.
مخزن و لوله ها در اندازه های مختلف ساخته میشود و گاهی چند لوله را به یک مخزن وصل می کنند و به این وسیله می توان چند خط همزمان رو رسم کرد .
درصورت گرفتگی مجرای خروجی که اغلب به علت کثیف بودن ظرف محتوی پارافین صورت میگیرد میتوان با حرارت دادن و یا استفاده از یک رشته سیم نازک گرفتگی را برطرف کرد.

قلم تیان در نوع دیگری هم هست که به یک امنت گرم کننده مجهزاست ومانع ازسرد شدن وانجمادپارافین میشود ساخته شده که برای ترسیم خطوط طولانی بکارمیرود.

طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
مواد مخصوص برای طراحی روی پارچه
طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
طراحي روي پارچه
طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
طراحی لباس
طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
طراحی روی پارچه حریر
طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
طراحی با نگین روی پارچه
طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
تیان
طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
تیان چیست
طراحي روي پارچه ,طراحی روی پارچه ساتن ,طراحی روی پارچه با وایتکس ,طراحی روی پارچه حریر ,طراحی روی پارچه با رنگ اکرولیک ,طراحی روی پارچه با پولک ,طراحی روی پارچه مخمل ,طراحی روی پارچه با شابلون ,طراحی روی پارچه با اکریلیک ,طراحی روی پارچه مشکی ,نقاشی روی پارچه اکریلیک ,نقاشی روی انواع پارچه ,طراحی لباس روی الگو ,آموزش نقاشی روی پارچه قابل شستشو ,آموزش نقاشی روی پارچه با اکریلیک ,آموزش نقاشی روی پارچه با شابلون ,آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف ,طراحی با پارچه روی دیوار ,طراحی با شابلون روی پارچه ,طراحی با نگین روی پارچه
Tjanting

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

برخی از مشتریان ما