باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
0

مواد و وسایل مورد نیاز باتیک / پارچه

مواد و وسایل مورد نیاز باتیک / پارچه

باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
چاپ روی پارچه باتیک

الف : پارچه

باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
پارچه باتیک

تنها پارچه ای که تا سالها برای باتیک استفاده میشده ابریشم بود پس از آن با گسترش باتیک در بین هنرمندان انواع دیگری از پارچه نیز مد نظر قرار گرفت. دلیل امر یکی گرانی ابریشم نسبت به سایر منسوجات بود و دیگر اینکه برای تزئین داخلی و وسایل کاربردی نیاز به خصوصیات دیگری احساس میشد که ابریشم فاقد آن بود.
هم اکنون باتوجه به وجود رنگهای مختلف تقریبا بر روی تمام پارچه ها میتوان باتیک را انجام داد. البته باید به میزان جذب رنگ پارچه نیز توجه کرد پارچه های سلولزی و طبیعی جذب رنگ بالایی دارند اما در هنگام کار با پارچه های مصنوعی نطیر نایلون و پلیامید ،مشاهده میشود که رنگ در نفوذ نمیکند . بلکه بر سطح الیاف مانده و خشک میشود به همین دلیل برای این دسته از پارچه ها باید از رنگهایی استفاده کرد که خاصیت چسبندگی خوبی دارند. تقریبا تمامی پارچه ها قبل از کار باید شسته شوند چراکه در حین ریسندگی و بافندگی،پارچه اغشته به مواد شیمیایی میشود که باعث میگردد جذب رنگ صورت نگیرد یا در پایان رنگها کدر و مات شود پارچه هایی نظیر تترون و متقال که دارای آهار هستند باید پیش از کار با آب گرم و شوینده (Detergent) قوی شسته شوند یا به مدت ۳۰ دقیقه در محلول ۲ قاشق مایع ظرفشویی یا پودر شوینده در ۲ لیتر آب جوشانده شود (محلول باید تمام سطح پارچه را بپوشاند).

باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
وسایل باتیک
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
نقاشی روی پارچه باتیک
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
باتیک روی پارچه
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
وسایل لازم برای چاپ باتیک
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
وسایل چاپ باتیک
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
نقاشی روی پارچه با باتیک
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
خلاقیت باتیکه پارچه
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
چاپ پارچه باتيك
باتیک روی پارچه-پارچه باتیک-پارچه باتیک مالزی-چاپ پارچه باتيك-چاپ پارچه باتیک-چاپ روی پارچه باتیک-خلاقیت باتیکه پارچه-کاردستی با تکه پارچه-نقاشی روی پارچه با باتیک-نقاشی روی پارچه باتیک-وسایل باتیک-وسایل چاپ باتیک-وسایل لازم برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز برای چاپ باتیک-وسایل مورد نیاز چاپ باتیک
پارچه باتیک مالزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

برخی از مشتریان ما